Uvjeti poslovanja

Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu OU) reguliraju se odnosi između kupca i prodavatelja na području prometa robe između tvrtke CANADA 2015 s. r. o. (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) i njegovih poslovnih partnera (u daljnjem tekstu „kupac“).

1. Opće odredbe

1.1. Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog između prodavatelja, a to je CANADA 2015 s. r. o., sa sjedištem na adresi Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Republika Slovačka, MBS: 48229270, OIB: 2120122983, PDV broj: SK2120122983, registrirano u OR-u pod vodstvom Gradskog suda Bratislava I, Odjel: Sro, br. uloška: 159348/B (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) i kupaca – potrošača, čiji je predmet kupnja i prodaja robe na internetskoj stranici e-trgovine prodavatelja.

Kontakt podaci prodavatelja:

email: info@timestore.hr

poštanska adresa: 
CANADA 2015 s. r. o., P.O.BOX 263, Vlastenecké námestie 4, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka


Broj računa za bezgotovinsko plaćanje:
Unicredit bank: 1338134019/1111
IBAN: SK4911110000001338134019
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Nadzorno tijelo:

 

Slovačka trgovačka inspekcija (SOI)
Inspektorat SOI za regiju Bratislava
Bajkalská 21/A, PO BOX 29, 827 99 Bratislava, Republika Slovačka
odjel tehničke kontrole proizvoda i zaštite potrošača
Tel. broj: 02/58272 172-3
Broj faksa: 02/58272 170, e-mail: ba@soi.sk

 

 

1.2. Kupac u smislu ovog dijela Uvjeta je potrošač.

1.3. Potrošač u smislu ovih Uvjeta je fizička osoba koja prilikom sklapanja i ispunjenja kupoprodajnog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja.

1.4. Kupoprodajni ugovor - Svaka prezentacija robe postavljena na web sučelju trgovine informativnog je karaktera i prodavatelj nije obvezan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Kupoprodajni ugovor nije zaključen kada kupac pošalje narudžbu prodavatelju. Kupoprodajni ugovor nastaje kada prodavatelj potvrdi kupčevu narudžbu. Od tog trenutka između kupca i prodavatelja nastaju međusobna prava i obveze koje su definirane kupoprodajnim ugovorom i uvjetima poslovanja koji su sastavni dio ovog ugovora. Isključeno je sklapanje kupoprodajnog ugovora bez ugovorenih uvjeta propisanih Građanskim zakonikom.

1.5. Kupac kao potrošač prilikom narudžbe daje svoje ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail kontakt.

1.6. Ugovorne strane su suglasne da slanjem narudžbe prodavatelju kupac potvrđuje da je suglasan da se ovi opći uvjeti poslovanja i njihovi uvjeti i odredbe primjenjuju na sve kupoprodajne ugovore sklopljene na bilo kojoj web stranici e-trgovine kojom upravlja prodavatelj, na temeljem kojeg će prodavatelj kupcu isporučiti robu predstavljenu na predmetnoj web stranici (u daljnjem tekstu „Ugovor o kupoprodaji“) te na sve odnose između prodavatelja i kupca, a koji nastaju posebice prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora i reklamacija roba.

1.7. Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. U slučaju da prodavatelj i kupac sklope pisani kupoprodajni ugovor kojim se usuglašavaju o uvjetima različitim od općih uvjeta poslovanja, odredbe kupoprodajnog ugovora imaju prednost pred općim uvjetima poslovanja.

1.8. Popis robe na bilo kojoj web stranici e-trgovine kojom upravlja prodavatelj je katalog uobičajeno isporučene robe, a prodavatelj ne jamči trenutačnu dostupnost svih navedenih proizvoda. Dostupnost robe će biti potvrđena za kupca na temelju upita kupca.

2. Način sklapanja kupoprodajnog ugovora

2.1. Kupoprodajni ugovor sklopljen je obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavatelja u obliku e-mail poruke koju kupac šalje prodavatelju i/ili u obliku obrasca koju kupac ispunjava i šalje na web stranici prodavatelja i/ili u obliku telefonske narudžbe kupca kod prodavatelja (u daljnjem tekstu „narudžba“).

2.2. Obvezujući prihvaćanje narudžbe kupca od strane prodavatelja je e-mail potvrda prodavatelja kupcu o prihvaćanju narudžbe nakon prethodnog prihvaćanja narudžbe od strane kupca te nakon provjere dostupnosti robe, važećih cijena i datum isporuke robe koji je tražio kupac, označen kao „potvrda narudžbe“. Ukoliko se utvrdi viša cijena, prodavatelj je dužan prije potvrde narudžbe zatražiti suglasnost kupca za promjenu cijene prema važećem cjeniku. Tek davanjem privolje kupca za promjenu cijene i naknadnom potvrdom (prihvatom) narudžbe od strane prodavatelja, ugovorni odnos je sklopljen. Sve cijene roba i usluga te sve naknade u internetskoj trgovini iskazane su s uključenim PDV-om. Automatski izvršena Obavijest o prihvaćanju narudžbe u elektronički sustav prodavatelja, koju kupac prima na svoju e-mail adresu odmah nakon slanja narudžbe, ne smatra se obvezujućim prihvaćanjem narudžbe; ova Obavijest je samo informativnog karaktera u svrhu obavještavanja kupca o primitku njegove narudžbe. Po potrebi, sve dodatne informacije u vezi s njegovom narudžbom bit će poslane na e-mail adresu kupca.

2.3. Obvezujući prihvaćanje narudžbe sadrži osobito podatke o nazivu i specifikaciji robe čija je prodaja predmet kupoprodajnog ugovora, daljnje podatke o cijeni robe i/ili drugih usluga, podatke o roku isporuke robe, naziv i podatke o mjestu gdje se roba isporučuje te podatke o cijeni, uvjetima, načinu i datumu prijevoza robe do dogovorenog mjesta isporuke robe za kupca, podatke o prodavatelju (trgovačko ime, sjedište, MBS, matični broj u trgovačkom registru i dr.) ili drugi podaci.

2.4. Kupac može prodavatelju dostaviti e-mailom ili telefonom u roku od 24 sata od dostave narudžbe obavijest da odustaje od narudžbe. Kupac je dužan u obavijesti o odustajanju od narudžbe navesti naziv, e-mail adresu i opis naručene robe. U slučaju otkazivanja narudžbe, prodavatelj ne naplaćuje kupcu nikakve naknade vezane uz otkazivanje narudžbe. U slučaju da je kupac kupoprodajnu cijenu ili dio kupoprodajne cijene platio prodavatelju u vremenu prije otkazivanja narudžbe, prodavatelj će već plaćenu kupoprodajnu cijenu ili dio kupoprodajne cijene vratiti u roku od 14 dana od otkazivanja narudžbe prijenosom na bankovni račun kupca, osim ako se ugovorne strane ne dogovore o drugom načinu povrata kupoprodajne cijene.

2.5. Prema dopuni Zakona br. 222/2004 Zbornika zakona o porezu na dodanu vrijednost nije moguće od 1.1. 2013. promijeniti podatke u već izdanom poreznom dokumentu (računu). Podaci u poreznom dokumentu (račun) mogu se mijenjati samo ako kupac još nije primio i platio robu.

2.6. U slučaju promotivnih akcija koje su u tijeku, prodaja robe na web stranici prodavatelja je pored ovih općih uvjeta uređena i obvezujućim uvjetima odgovarajuće promocije. Ako kupac naruči robu suprotno uvjetima relevantne promocije, prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu kupca. Kupac će o otkazivanju narudžbe biti obaviješten e-mailom, a u slučaju uplate kupoprodajne cijene ili dijela kupoprodajne cijene, sredstva će mu biti vraćena u roku od 14 dana na račun koji je odredio, osim ako nije drugačije dogovoreno s prodavačem. 

3. Prava i obveze prodavatelja

3.1. Prodavatelj je dužan:

 1. na temelju narudžbe potvrđene od strane prodavatelja isporučiti robu kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i roku te je pakirati ili opremiti za transport na način potreban za njezino očuvanje i zaštitu,
 2. osigurati da isporučena roba odgovara važećim zakonskim propisima Republike Slovačke
 3. kupcu najkasnije zajedno s robom u pisanom ili elektroničkom obliku predati sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe te druge dokumente propisane važećim zakonskim propisima (upute na slovačkom jeziku, porezni dokument).

3.2. Prodavatelj ima pravo na uredno i pravodobno plaćanje kupoprodajne cijene od strane kupca za isporučenu robu.

3.3. Prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu ako zbog rasprodanih zaliha ili nedostupnosti robe nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku određenom ovim uvjetima ili po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini, osim ako se s kupcem ne dogovori alternativno rješenje. Kupac će o otkazivanju narudžbe biti obaviješten telefonom ili e-mailom, u slučaju uplate kupoprodajne cijene ili dijela kupoprodajne cijene, sredstva će mu biti vraćena u roku od 14 dana na račun koji je odredio, osim ako nije drugačije dogovoreno s prodavateljem.

4. Prava i obveze kupca

4.1. Kupac je dužan:

 1. preuzeti kupljenu ili naručenu robu,
 2. platiti prodavatelju ugovorenu kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku dospijeća uključujući i troškove dostave robe,
 3. ne narušavati dobro poslovno ime prodavatelja,
 4. u dostavnici svojim potpisom ili potpisom osobe koju on ovlasti potvrditi primitak robe
 

4.2. Kupac ima pravo na isporuku robe u količini, kvaliteti, datumu i mjestu koje su ugovorne strane dogovorile u obvezujućem prihvaćanju narudžbe.

5. Uvjeti isporuke i plaćanja

5.1. Roba se prodaje prema izloženim uzorcima, katalozima, tipskim listovima i knjigama uzoraka prodavatelja koji se nalaze na web stranici elektroničke trgovine prodavatelja. 

5.2. Prodavatelj je dužan ispuniti narudžbu kupca i isporučiti robu kupcu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja; kupac prihvaća ovaj rok isporuke bezuvjetno, osim ako nije drugačije dogovoreno.

5.3. Kupac je dužan preuzeti robu na mjestu koje je prodavatelj naveo u prihvatu narudžbe kupca. U slučaju da kupac, bez prethodnog pisanog odustajanja od ugovora, ne preuzme robu u roku od pet radnih dana nakon isteka roka navedenog u kupoprodajnom ugovoru, obvezujući prihvat daje prodavatelju pravo zatražiti naknadu za nastalu štetu u visini stvarnih troškova pokušaja neuspješne isporuke narudžbe. Nakon proteka pet radnih dana od dana kada je kupac bio dužan preuzeti robu, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i robu prodati trećoj osobi.

5.4. Prodavatelj ima pravo pozvati kupca da preuzme robu prije isteka roka ugovorenog u kupoprodajnom ugovoru.

5.5. Težina, dimenzije i drugi podaci o robi sadržani u katalozima, prospektima i drugim dokumentima prodavatelja koje daje proizvođač mogu odstupati od stvarnih za ± 3% od navedene vrijednosti.

5.6. Mjesto isporuke robe je mjesto koje je prodavatelj naveo u prihvaćanju narudžbe, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore u kupoprodajnom ugovoru.

5.7. U slučaju da prodavatelj isporuči robu kupcu na mjesto koje je kupac odredio u kupoprodajnom ugovoru, kupac je dužan robu preuzeti osobno ili osigurati da robu preuzme osoba koju on ovlasti, u slučaju njegove odsutnosti preuzeti robu navedenu u kupoprodajnom ugovoru i potpisati zapisnik o primopredaji robe. Treća osoba ovlaštena za preuzimanje robe navedene u kupoprodajnom ugovoru dužna je prodavatelju predati izvornik ili presliku kupoprodajnog ugovora te dokaz o uplati robe i pisano ovlaštenje. Ako je potrebno ponoviti isporuku robe zbog odsutnosti kupca na mjestu navedenom u kupoprodajnom ugovoru, sve nastale troškove snosi kupac, a posebice ponovljenu dostavu robe na mjesto navedeno u kupoprodajnom ugovoru. Roba se smatra primljenom u skladu s točkom 10.2. ovim općim uvjetima poslovanja. 

5.8. Kupac je dužan provjeriti pošiljku, odnosno robu, kao i njezinu ambalažu odmah po dostavi. Ukoliko kupac uoči da je roba ili pakiranje robe mehanički oštećeno, dužan je o tome obavijestiti prijevoznika i u njegovoj prisutnosti provjeriti stanje robe. Ako se otkrije oštećenje robe po primitku od strane kupca, kupac je dužan sačiniti zapisnik o opsegu i prirodi oštećenja robe (zapisnik o šteti), čiju ispravnost će potvrditi prijevoznik, odmah po primitku robe. Na temelju tako sastavljenog i dostavljenog zapisnika prodavatelju, prodavatelj, nakon zaključenja slučaja štete s prijevoznikom, može osigurati otklanjanje nedostatka robe, popust na robu te, u slučaju nepopravljivih nedostataka na robi, isporučiti novu robu kupcu.

5.9. Prilikom dostave paketa Hrvatskom poštom, u slučaju pronalaska slomljene ili oštećene ambalaže, oštećenja s gubitkom sadržaja, preporučamo da paket ne preuzmete, već se obratite izravno djelatniku prijevoznika ili djelatniku na šalteru pošte na licu mjesta sastavljanjem zapisnika o šteti. U slučaju preuzimanja i pronalaska razbijene ili oštećene ambalaže, oštećenja s gubitkom sadržaja, molimo da ovaj događaj prijavite najkasnije u roku od 24 sata od preuzimanja pošiljke u bilo kojoj poslovnici Hrvatske pošte. Za sastavljanje zapisnika o šteti potreban vam je oštećeni proizvod, pakiranje pošiljke i dokaz o preuzimanju pošiljke, dokument o primitku - račun. Najbliži ured Hrvatske pošte možete pronaći ovdje: https://www.posta.hr/pretrazivanje-postanskih-ureda/263. O prijavi i sastavljanju zapisnika o šteti možete nas obavijestiti na e-mail info@timestore.hr u bilo kojoj poslovnici Hrvatske pošte.

5.10. Reklamacije mehaničkih oštećenja proizvoda, koja nisu bila vidljiva prilikom primitka pošiljke, moraju se podnijeti odmah po primitku pošiljke, a najkasnije u roku od 24 sata od dostave robe. Dužnost kupca je dokazati da mehanička oštećenja nisu mogla biti otkrivena ni nakon temeljitog pregleda proizvoda i njegove ambalaže prema točki 5.8. Kasnije reklamacije mehaničkog oštećenja proizvoda ne mogu se priznati. Prije prve uporabe, kupac je dužan proučiti uvjete jamstva, uključujući slovački/češki korisnički priručnik, a zatim se strogo pridržavati ovih informacija.

5.11. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti cjelovitost pakiranja. Kod dostave kurirom, kupac mora na licu mjesta napisati zapisnik o šteti i nepotpunosti paketa. Prilikom osobnog preuzimanja kupac je dužan odmah provjeriti sadržaj paketa, dodatne reklamacije ne mogu se priznati.

5.12. Kupac ima pravo u slučaju neisporučene robe od strane prodavatelja u roku navedenom u točki 5.3. Uvjeta o poslovanju odustati od kupoprodajnog ugovora, te prodavatelj je dužan vratiti kupcu već uplaćeni dio kupoprodajne cijene sukladno točki 10.8. ovih općih uvjeta.

5.13. Kupac će za svaku pošiljku dobiti račun putem e-maila. Tamo gdje je potreban jamstveni list, dobit će ga u paketu.

5.14. Načine dostave i cijene dostave možete pronaći ovdje.

5.15. Plaćanje unaprijed virmanom. Klasičnom bankovnim transferom automatski ćemo vam na e-mail poslati broj računa i varijabilni simbol narudžbe. Nakon uplate na naš račun, na isti e-mail ćete dobiti poreznu potvrdu. Kod plaćanja unaprijed putem bankovnog prijenosa, na datum isporuke može utjecati datum plaćanja. Potrebno je da iznos sjedne na naš račun najkasnije unutar pet radnih dana nakon potvrde narudžbe, inače se narudžba može smatrati otkazanom.

6. Kupoprodajna cijena

6.1. Kupac je dužan platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu robe ugovorenu u kupoprodajnom ugovoru i/ili prema cjeniku prodavatelja važećem u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora, uključujući i troškove dostave robe (u daljnjem tekstu: "kupoprodajna cijena") u obliku plaćanja pouzećem na mjestu isporuke robe, pouzećem putem tvrtke koja pruža poštanske usluge ili bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja, navedeno u obvezujućem prihvaćanju narudžbe.

6.2. Ukoliko kupac kupoprodajnu cijenu uplati prodavatelju bezgotovinskim prijenosom, datumom uplate smatra se dan kada je cjelokupna kupoprodajna cijena uplaćena na račun prodavatelja.

6.3. Kupac je dužan platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu za ugovorenu robu u roku iz kupoprodajnog ugovora, najkasnije kod preuzimanja robe.

6.4. U slučaju da kupac plati prodavatelju kupoprodajnu cijenu za robu dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i zahtijevati povrat kupoprodajne cijene samo u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Slovačke.

7. Stjecanje prava vlasništva i prijelaz rizika oštećenja robe

7.1. Kupac stječe pravo vlasništva na robi tek uplatom cjelokupne kupoprodajne cijene za robu.

7.2. Rizik oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada preuzme robu od prodavatelja, a ako to ne učini na vrijeme, onda u trenutku kada mu prodavatelj dopusti rukovanje robom, ali kupac robu ne preuzme.

8. Postupak reklamacije (odgovornost za nedostatke, jamstvo, reklamacije)

8.1. Prodavatelj odgovara za nedostatke robe, i kupac je dužan prodavatelju bez odgode podnijeti reklamaciju prema važećem reklamacijskom postupku. 

8.2. Za rješavanje reklamacija odnosi se važeći Postupak reklamacije objavljen na web stranici prodavatelja www.timestore.sk. Klikom na kućicu prije slanja narudžbe prodavatelju, kupac potvrđuje da je pročitao Postupak reklamacije i da se sa njim u cijelosti slaže, te ujedno potvrđuje da je ispravno upoznat s uvjetima i načinom reklamacije robe, uključujući podatke o tome gdje se može podnijeti reklamacija i o obavljanju jamstvenih popravaka u skladu s § 18 st. 1. Zakona br. 250/2007 Zbornika zakona o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Zbornika zakona o kaznenim djelima s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Zakon").

8.3. Postupak reklamacije odnosi se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja u obliku elektroničke trgovine na web stranici elektroničke trgovine prodavatelja.

8.4. Postupak reklamacije u ovom obrascu vrijedi za sve poslovne slučajeve, osim ako nisu ugovorom dogovoreni drugi uvjeti jamstva.

8.5. Kupac ima pravo tražiti od prodavatelja jamstvo samo za robu koja pokazuje nedostatke uzrokovane proizvođačem, dobavljačem ili prodavateljem, pokrivena je jamstvom i kupljena je od prodavatelja.

8.6. Kupac je dužan pregledati robu po primitku robe. Ako to ne učini, može reklamirati nedostatke utvrđene ovim pregledom, samo ako dokaže da je roba već imala te nedostatke u trenutku primitka robe.

8.7. Tijekom jamstvenog roka kupac ima pravo na besplatno uklanjanje kvara nakon što robu, uključujući pribor, dokumentaciju i upute, predoči ovlaštenom predstavniku prodavatelja, zajedno s jamstvenim pismom i dokazom o plaćanju.

8.8. Ako roba pokaže nedostatke, kupac ima pravo podnijeti reklamaciju u poslovnici prodavatelja u skladu s odredbom čl. 18 st. 2. Zakona slanjem robe na adresu Packeta International s.r.o – HR post (NSC), (98533452 TimeStore.hr), CANADA 2015 s.r.o., Poštanska 9, 10410 Velika Gorica, Hrvatska poštom, te popuni obrazac za reklamaciju i dostavi ga prodavatelju. Oblik obrasca reklamacije određuje prodavatelj, te će njegov model postaviti na web stranicu prodavatelja. Kupac je dužan u obrascu točno naznačiti vrstu i opseg nedostataka na robi. Postupak reklamacije robe koja se objektivno može isporučiti prodavatelju počinje danom kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 1. dostava popunjenog obrasca reklamacije od kupca do prodavatelja,
 2. isporuka reklamirane robe od kupca do prodavatelja.

Prodavatelj preporučuje kupcu da osigura pošiljku robe. Prodavatelj ne prihvaća robu poslanu pouzećem.

Početak postupka reklamacije je ujedno i dan podnošenja reklamacije.

To je sabirno mjesto odakle se pošiljka transportira direktno u sjedište naše tvrtke. Nakon fizičkog preuzimanja pošiljke, odmah ćemo Vas obavijestiti i obraditi Vaš zahtjev

8.9. Kupac je dužan reklamirati nedostatke proizvoda kod prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, u protivnom kupac gubi pravo da prodavatelj besplatno otkloni nedostatak.

8.10. Prodavatelj ili navedena osoba izdat će kupcu potvrdu o prijavi reklamacije robe u prikladnom obliku po izboru prodavatelja, npr. u obliku elektroničke pošte ili pisanim putem, u kojem je dužan točno označiti nedostatke robe sukladno odredbama čl. 18 st. 5. Zakona i poučiti potrošača o njegovim pravima, koja proizlaze iz odredbi čl. 622 i odredbi čl. 623 Građanskog zakonika. Ukoliko se reklamacija vrši putem sredstava daljinske komunikacije, prodavatelj je dužan potvrdu o vršenju reklamacije odmah dostaviti kupcu; ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije zajedno s dokumentom o obradi reklamacije; potvrdu o prijavi reklamacije nije potrebno dostavljati ako kupac ima mogućnost dokazati primjenu reklamacije na drugi način.

8.11. Na temelju odluke kupca, koja njegova prava sukladno odredbama čl. 622 i čl. 623 Građanskog zakonika primjenjuje, prodavatelj ili osoba koju on odredi dužni su odrediti način obrade reklamacije prema odredbi čl. 2 slovo m) Zakona odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka reklamacijskog postupka, u opravdanim slučajevima, osobito ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije u roku od 30 dana od početka reklamacijskog postupka. Nakon određenja načina rješavanja reklamacije, prodavatelj ili osoba koju on odredi će reklamaciju riješiti odmah, u opravdanim slučajevima reklamacija se može riješiti i kasnije. Međutim, obrada reklamacije ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo na zamjenu robe za novu robu. Prodavatelj obavještava kupca o završetku reklamacijskog postupka i rezultatu reklamacije u obliku dogovorenom između obje ugovorne strane (e-mailom i preporučenim pismom) te će istovremeno zapisnik o reklamaciji dostaviti kupcu zajedno s robom. Ako je kupac podnio reklamaciju robe unutar prvih 12 mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora, prodavatelj može reklamaciju riješiti odbijanjem samo na temelju mišljenja stručnjaka ili mišljenja izdanog od strane ovlaštene, prijavljene ili akreditirane osobe ili mišljenje određene osobe (u daljnjem tekstu: "vještačenje robe"). Neovisno o rezultatu vještačenja, prodavatelj ne može zahtijevati od kupca plaćanje troškova vještačenja robe ili drugih troškova vezanih uz vještačenje robe.

Ukoliko je kupac reklamirao proizvod nakon 12 mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora, a prodavatelj ga je odbio, osoba koja je obrađivala reklamaciju dužna je u dokumentu o obradi reklamacije navesti kome kupac može poslati robu na stručnu procjenu. Ako kupac šalje robu na stručnu procjenu određenoj osobi koja je navedena u reklamacijskom protokolu, troškove vještačenja robe, kao i sve ostale povezane troškove, snosi prodavatelj, neovisno o rezultatu stručne procjene. Ako kupac stručnom procjenom dokaže odgovornost prodavatelja za reklamirani nedostatak robe, može ponovno podnijeti reklamaciju; jamstveni rok ne istječe tijekom stručne procjene robe. Prodavatelj je dužan u roku od 14 dana od dana ponovne reklamacije kupcu nadoknaditi sve troškove vještačenja robe, kao i sve s tim u vezi namjenski učinjene troškove. Obnovljena reklamacija ne može se odbiti.

8.12. Kupac nema pravo primjenjivati jamstvo protiv kvarova o kojima ga je prodavatelj upoznao u trenutku sklapanja ugovora ili za koje je, uzimajući u obzir okolnosti pod kojima je kupoprodajni ugovor sklopljen, morao znati.

8.13. Prodavatelj uvijek može zamijeniti neispravnu stvar za besprijekornu umjesto otklanjanja kvara, ako to kupcu ne uzrokuje veće poteškoće.

8.14. Pravo kupca na potraživanje jamstva kod prodavatelja prestaje:

 1. ako se ne predoči dokaz o plaćanju, otpremnica ili jamstveni list, pribor ili dokumentacija o robi,
 2. ako se prilikom preuzimanja robe ne prijave očite greške,
 3. se istekne jamstveni rok za robu,
 4. u slučaju mehaničkog oštećenja robe koje je prouzročio kupac,
 5. kod uporabe robe u uvjetima koji zbog vlažnosti, kemijskih i mehaničkih učinaka ne odgovaraju prirodnoj sredini,
 6. u slučaju nestručnog rukovanja, servisiranja ili zanemarivanja brige za robu,
 7. u slučaju oštećenja robe zbog prekomjernog opterećenja ili korištenja u suprotnosti s uvjetima navedenim u dokumentaciji, s općim načelima, s tehničkim standardima ili sigurnosnim propisima važećim u Republici Slovačkoj,
 8. u slučaju oštećenja robe uslijed neizbježnih i/ili nepredvidivih događaja,
 9. u slučaju oštećenja robe uslijed slučajnog oštećenja i slučajnog kvarenja,
 10. u slučaju nestručne intervencije, oštećenja tijekom transporta, oštećenja od vode, požara, statičkog ili atmosferskog elektriciteta ili druge više sile,
 11. u slučaju ometanja robe od strane osobe koja nije ovlaštena za rukovanje robom.
 

8.15. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje stvari (ili njihovih dijelova) uzrokovano uporabom. Stoga se kraći vijek trajanja proizvoda ne može smatrati nedostatkom i ne može se reklamirati.

8.16. U slučaju da roba nakon preuzimanja od strane kupca nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom (tzv. sukob s kupoprodajnim ugovorom), kupac ima pravo zahtijevati od prodavatelja da robu vrati u stanje koje odgovara kupoprodajnom ugovoru, besplatno i bez nepotrebnog odgađanja, prema zahtjevima kupca bilo zamjenom robe ili njezinim popravkom. Ukoliko takav postupak nije moguć, kupac može zahtijevati razuman popust na cijenu robe ili odstupiti od ugovora. Ovo ne vrijedi ako je kupac znao za sukob s kupoprodajnim ugovorom prije preuzimanja robe ili ako je sam prouzročio sukob s kupoprodajnim ugovorom. Sukob s kupoprodajnim ugovorom koji se očituje u roku od šest mjeseci od dana preuzimanja robe smatra se sukobom koji postoji kod preuzimanju robe, ako to nije u suprotnosti s prirodom robe ili osim ako se ne dokaže suprotno. U slučaju neslaganja između robe i ugovora, potrošač ima pravo na naknadu štete, naime:

 • dovođenjem potrošačke robe u stanje koje odgovara ugovoru bez naknade putem popravka
 • odgovarajućim smanjenjem kupoprodajne cijene
 • zamjenska isporuka robe
 • odustajanjem od ugovora
 

8.17. Prodavatelj je dužan postupiti po reklamaciji i okončati reklamacijski postupak na jedan od sljedećih načina:

 1. predajom popravljene robe,
 2. zamjenom robe,
 3. povratom kupoprodajne cijene robe,
 4. plaćanjem odgovarajućeg popusta na cijenu robe,
 5. pisanim pozivom za preuzimanje navedenog ispunjenja od strane prodavatelja,
 6. opravdanim odbijanjem reklamacije robe.
 

8.18. Prodavatelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije putem poštanske ili kurirske ili dostavne službe ili putem e-maila izdati kupcu pisani dokument o načinu utvrđivanja načina obrade reklamacije i o obradi reklamacije.

8.19. Jamstveni rok je 24 mjeseca (ako za posebne slučajeve nije određen drugačiji jamstveni rok) i počinje teći od dana preuzimanja robe od strane kupca.

8.20. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme u kojem kupac nije mogao koristiti robu zbog jamstvenog popravka robe.

8.21. U slučaju zamjene robe za novu, kupac će dobiti dokument na kojem će biti naznačena zamijenjena roba, i eventualne ostale reklamacije ostvaruju se na temelju originalne otpremnice i ove reklamacijske isprave. U slučaju zamjene robe za novu, jamstveni rok počinje ponovno teći od preuzimanja nove robe, ali samo za novu robu.

8.22. Prvo, potrošač može od prodavatelja zatražiti besplatan popravak ili besplatnu zamjenu robe široke potrošnje. Kupac ima pravo na zamjenu robe samo ako ona nije nesrazmjerna prirodi nedostatka. Ovlašteni servis će odlučiti je li nedostatak razmjeran, u obliku pismene procjene tog nedostatka. Na temelju ove odluke poduzet će se daljnje postupanje sukladno zakonu.

8.23. Svi jamstveni popravci su besplatni u slučaju da pravo na primjenu jamstva prema točki 8.14. ovih općih uvjeta poslovanja nije isteklo do trenutka njihove primjene.

8.24. Što se tiče otklonjivog nedostatka, reklamacija će se rješavati ovisno o odluci kupca prema točki 8.11. ovih uvjeta poslovanja i reklamacije na sljedeći način:

 1. prodavatelj osigurava otklanjanje pogreške, ili
 2. prodavatelj će zamijeniti neispravnu robu.
 

8.25. U slučaju nedostatka koji se ne može otkloniti, ili pojedinačnog otklonjivog nedostatka koji se ponavlja više puta, ili većeg broja različitih otklonjivih nedostataka, koji onemogućuju pravilno korištenje robe kao bez nedostataka, prodavatelj će se dogovoriti ovisno o odluku kupca prema točki 8.11. ovih uvjeta prigovora i poslovanja, prigovor na sljedeći način:

 1. zamjenom robe za drugu, funkcionalnu robu istih ili boljih tehničkih parametara ili
 2. u slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti zamijeniti robu za drugu, reklamaciju će obraditi izdavanjem odobrenja za neispravnu robu.

8.26. Obrada reklamacije odnosi se samo na greške navedene u obrascu za reklamaciju.

8.27. Za potrebe reklamacije, pojava jedne otklonjive greške više od dva puta smatra se višestruko ponovljenom otklonjivom pogreškom.

8.28. Za potrebe reklamacije, pojava više od tri različita otklonjiva nedostatka u isto vrijeme smatra se većim brojem različitih otklonjivih nedostataka.

8.29. Za potrebe reklamacije, razdobljem u kojem nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora kupac ne može ispravno upotrebljavati robu zbog nedostataka robe, smatra se razdoblje duže od ukupno 180 dana.

8.30. Pravo kupca na reklamaciju nedostatka robe ima nakon što je iskoristio svoje pravo i zatražio od prodavatelja otklanjanje nedostatka robe prema točki 8.8 ovih reklamacijskih i poslovnih uvjeta, te je to svoje pravo iscrpio i bez obzira na ishod reklamacije, nema više pravo više puta primjenjivati ​​isti jedinstveni kvar (ne kvar iste vrste).

8.31. U slučaju da prodavatelj okonča reklamacijski postupak opravdanim odbijanjem reklamacije, a nedostatak na proizvodu objektivno postoji i nije bio otklonjen, kupac svoje pravo na otklanjanje nedostatka na proizvodu može ostvariti sudskim putem.

8.32. Potrošač ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za ispravku ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj postupio po njegovoj reklamaciji ili ako misli da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Ukoliko prodavatelj negativno odgovori na ovaj zahtjev ili na isti ne odgovori u roku od 30 dana od njegovog slanja, potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog rješavanja spora tijelu za alternativno rješavanje sporova (u daljnjem tekstu: ARS) sukladno Zakonu 391/2015 Zbirke zakona. Subjekti ARS-a su tijela i ovlaštene pravne osobe prema čl. 3 Zakona 391/2015 Zbirke zakona. Potrošač može podnijeti prijedlog na način utvrđen prema čl. 12 Zakona 391/2015 Zbirke zakona. Alternativnim načinom rješavanja sporova može se koristiti samo potrošač - fizička osoba koja prilikom sklapanja i ispunjenja potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na spor između potrošača i prodavatelja, koji proizlazi iz potrošačkog ugovora ili je povezan s potrošačkim ugovorom. Alternativno rješavanje sporova ne primjenjuje se na sporove u kojima vrijednost spora ne prelazi 20 eura. ARS tijelo može zahtijevati od potrošača plaćanje naknade za pokretanje alternativnog rješavanja spora, najviše do 5 eura s PDV-om.

Više informacija na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

9. Osobni podaci i njihova zaštita

9.1. Ugovorne strane su se dogovorile da će kupac, ako je fizička osoba, prodavatelju dostaviti svoje ime i prezime, adresu prebivališta s poštanskim brojem, broj telefona, e-mail adresu. Ukoliko prodavatelj obrađuje i druge osobne podatke kupaca, obrađuje ih u mjeri potrebnoj za ispunjenje obveza koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora. Kupac dobrovoljno daje osobne podatke prodavatelju u svrhu ispunjavanja obveza proizašlih iz kupoprodajnog ugovora i daljnje komunikacije s njim. Bez njihovog pružanja prodavatelj ne može uredno ispuniti ugovor s kupcem te ga stoga neće biti moguće sa njim ni sklopiti. Svrha obrade ovih osobnih podataka je izdavanje poreznog dokumenta, predugovorni odnosi, identifikacija kupca, potvrda narudžbe telefonom ili e-mailom, dostava robe, vođenje programa vjernosti za kupce, provođenje marketinških aktivnosti, informacije o akcijama, novostima i popustima.

9.2. Prodavatelj obrađuje osobne podatke pogođenih osoba za potrebe programa vjernosti i u marketinške svrhe uz privolu pogođene osobe u skladu s čl. 11 Zakona br. 122/2013 Zb. zakona o zaštiti osobnih podataka s izmjenama i dopunama kasnijim zakonima. Pogođena osoba izražava svoj pristanak za obradu osobnih podataka prilikom naručivanja robe putem internetske trgovine www.timestore.hr ili na drugi prikladan način

9.3. Slanjem narudžbe prodavatelju kupac časno izjavljuje da daje suglasnost u skladu s odredbom čl. 11 st. 1. Zakona br. 122/2013 Zb. zakona o zaštiti osobnih podataka s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu „ZnOOÚ“), da prodavatelj obrađuje i pohranjuje njegove osobne podatke, posebno one gore navedene i/ili koji su nužni za aktivnosti prodavatelja te da ih obrađuje u svim njegovim informacijskim sustavima. Prodavatelj ove osobne podatke obrađuje 24 mjeseca, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Ujedno, kupac časno izjavljuje da daje suglasnost prodavatelju s obradom njegovih osobnih podataka kao i s prekograničnim prijenosom osobnih podataka od strane posrednika u Češku kao državu članicu Europske unije za potrebe evidentiranja sklopljenih kupoprodajnih ugovora između prodavatelja i kupca, računa i drugih dokumenata, za potrebe marketinga i za potrebe usluga transporta kupljene robe. Prodavatelj ima pravo dati osobne podatke koje obrađuje uz suglasnost dotične osobe u gore navedene svrhe radi povećanja kvalitete robe i usluga koje pruža te povećanja zadovoljstva kupaca. Prodavatelj se obvezuje s osobnim podacima kupca postupati u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Slovačke. Prodavatelj obrađuje osobne podatke kupca samo za vrijeme potrebno za ispunjenje obveza koje proizlaze iz ugovora i općeobvezujućih pravnih propisa. Nakon ispunjenja svrhe obrade, prodavatelj će osigurati trenutnu likvidaciju osobnih podataka kupca u skladu s odredbom čl. 17 st. 1 ZnOOÚ. Kupac može u bilo kojem trenutku pisanim putem povući suglasnost za obradu osobnih podataka. Suglasnost ističe u roku od 1 mjeseca od dostave opoziva suglasnosti od strane kupca prodavatelju, te podaci će tada biti izbrisani. Prodavatelj ne daje osobne podatke na raspolaganje trećim osobama osim kada je to neophodno radi ispunjenja obveza proizašlih iz kupoprodajnog ugovora. Kupac prima na znanje da će njegovi osobni podaci biti dostupni ili ustupljeni trećoj strani (npr. prijevozniku) u svrhu ispunjenja njegovih obveza proizašlih iz kupoprodajnog ugovora.

9.4. Prodavatelj izjavljuje da u skladu s odredbom čl. 6 st. 2 slova c) ZnOOÚ će prikupljati osobne podatke isključivo u svrhu navedenu u točkama 9.1., 9.2. i 9.3. ovih uvjeta.

9.5. Prodavatelj izjavljuje da u skladu s odredbom čl. 6 st. 2 slova e) ZnOOÚ će osigurati da se osobni podaci obrađuju i koriste isključivo na način koji odgovara svrsi za koju su prikupljeni.

9.6. Prodavatelj izjavljuje da u skladu s odredbom čl. 6 st. 2 slova i) ZnOOÚ će osobne podatke obrađivati u skladu s dobrim moralom i postupati na način koji nije u suprotnosti sa ZnOOÚ ili drugim opće obvezujućim zakonskim propisima te ih neće zaobilaziti.

9.7. Kupac ima pravo zahtijevati od prodavatelja na temelju pisanog zahtjeva

 1. potvrdu da li se osobni podaci o njoj obrađuju ili ne,
 2. u opće razumljivom obliku informacije o obradi osobnih podataka u informacijskom sustavu u sljedećem opsegu:

a) identifikacijske podatke prodavatelja i zastupnika prodavatelja, ako je imenovan,
b) identifikacijske podatke posrednika; ovo ne vrijedi ako prodavatelj ne postupi u skladu s odredbom čl. 8 ZnOOÚ pri dobivanju osobnih podataka,
c) svrhu obrade osobnih podataka,
d) popis osobnih podataka ili opseg osobnih podataka prema čl. 10 st. 4. prve rečenice ZnOOÚ i
e) dodatne podatke koji su, s obzirom na sve okolnosti i uvjete obrade osobnih podataka, nužni kako bi kupac zajamčio njegova prava i zakonom zaštićene interese, a posebno

 • pouku o dobrovoljnosti ili obvezi davanja traženih osobnih podataka; ako prodavatelj pribavi osobne podatke kupca na temelju kupčeve suglasnosti prema čl. 11 ZnOOÚ, također će obavijestiti prodavatelja o roku valjanosti suglasnosti, a ako kupčeva obveza davanja osobnih podataka proizlazi iz izravno provedivog pravno obvezujućeg akta Europske unije, međunarodnog ugovora na koji je obvezna Republika Slovačka ili zakonom, prodavatelj upoznaje kupca s pravnom osnovom koja kupcu nameće ovu obvezu, te obavještava kupca o posljedicama odbijanja davanja osobnih podataka,
 • trećim osobama, ako se pretpostavlja ili je očito da će im osobni podaci biti dostavljeni,
 • krug primatelja, ako se pretpostavlja ili je očito da će im osobni podaci biti dostupni,
 • oblik objave, ako se objavljuju osobni podaci,
 • treće zemlje, ako se pretpostavlja ili je očito da će osobni podaci biti preneseni u te zemlje.

9.8. Prilikom izdavanja odluke prema stavku 9.11 ovih Uvjeta poslovanja, kupac ima pravo upoznati se s postupkom obrade i vrednovanja pojedinih poslova,

 1. u opće razumljivom obliku točne podatke o izvoru iz kojeg je dobio osobne podatke za obradu,
 2. u opće razumljivom obliku popis osobnih podataka koji su predmet obrade,
 3. ispravak ili likvidaciju netočnih, nepotpunih ili neažurnih osobnih podataka koji su predmet obrade,
 4. likvidaciju osobnih podataka čija je svrha prestala; ako su predmet obrade službeni dokumenti koji sadrže osobne podatke, može zatražiti njihov povrat,
 5. likvidaciju osobnih podataka koji su predmet obrade, ako je došlo do povrede zakona,
 6. blokiranje osobnih podataka zbog povlačenja suglasnosti prije isteka roka njenog važenja, ako prodavatelj obrađuje osobne podatke na temelju suglasnosti kupca.
 

9.9. Pravo kupca prema točki 9.7, točaka 5. i 6. ovih Uvjeta može se ograničiti samo ako takvo ograničenje proizlazi iz posebnog zakona ili bi se njegovom primjenom povrijedila zaštita kupca ili bi se povrijedila prava i slobode drugih osoba.

9.10. Na temelju besplatnog pismenog zahtjeva, kupac ima pravo prigovora prodavatelju prema

 1. obrađivanja njegovih osobnih podataka za koje pretpostavlja da se obrađuju ili će se obrađivati u svrhe izravnog marketinga bez njegove suglasnosti te zatražiti njihovu likvidaciju,
 2. korištenja naziva, imena, prezimena i adrese kupca za potrebe izravnog marketinga u poštanskim komunikacijama, ili
 3. navođenja naziva, imena, prezimena i adrese kupca za potrebe izravnog marketinga.
 

9.11. Na temelju pisanog zahtjeva ili osobno, ako se stvar ne može odgoditi, kupac ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja u slučajevima prema čl. 10 st. 3 slova a), e), f) ili g) ZnOOÚ navođenjem opravdanih razloga ili iznošenjem dokaza o neovlaštenom miješanju u njegova zakonom zaštićena prava i interese koji su ili mogu biti oštećeni u konkretnom slučaju takvom obradom osobnih podataka; ako to nije onemogućeno zakonskim razlozima i dokaže se da je prigovor kupca opravdan, prodavatelj je dužan blokirati i likvidirati osobne podatke čijoj se obradi kupac usprotivio, bez nepotrebnog odgađanja, koliko to okolnosti dopuštaju.

9.12. Kupac, na temelju pisanog zahtjeva ili osobno, ako se stvar ne može odgoditi, i dalje ima pravo prigovoriti prodavatelju u bilo koje vrijeme i ne podvrgnuti se odluci prodavatelja, koja bi imala pravne učinke ili značajne utjecaj za njega, ako je takva odluka donesena isključivo na temelju automatizirane obrade njegovih osobnih podataka. Kupac ima pravo od prodavatelja tražiti preispitivanje izdanog rješenja metodom različitom od automatiziranog oblika obrade, dok je prodavatelj dužan udovoljiti zahtjevu kupca, na način da će ovlaštena osoba imati odlučujuću ulogu u preispitivanju odluke; prodavatelj obavještava kupca o načinu preispitivanja i rezultatu nalaza u roku iz st. 9.18. ovih Uvjeta. Kupac to pravo nema samo ako je to utvrđeno posebnim zakonom u kojem su uređene mjere za osiguranje legitimnih interesa kupca ili ako je u okviru predugovornih odnosa ili za vrijeme trajanja ugovornih odnosa prodavatelj donio odluku kojom je udovoljio zahtjevu kupca ili ako je prodavatelj temeljem ugovora poduzeo druge razumne mjere za osiguranje legitimnih interesa kupca.

9.13. Ako kupac iskoristi svoje pravo

 1. pisanim putem, a iz sadržaja njegovog zahtjeva proizlazi da ostvaruje svoje pravo, smatra se da je zahtjev podnesen u skladu s ovim Zakonom; kupac je dužan zahtjev dostavljen e-mailom ili faxom dostaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od tri dana od njegovog dana slanja,
 2. osobno usmeno na zapisnik iz kojeg mora biti razvidno tko je ostvario svoje pravo, što se potražuje i kada i tko je sastavio zapisnik, njegov potpis i potpis kupca; prodavatelj je dužan kopiju zapisnika uručiti kupcu,
 3. kod posrednika prema točki 1. ili 2. ovog stavka ovih Uvjeta, dužan je ovaj zahtjev ili zapisnik bez nepotrebnog odgađanja predati prodavatelju.

9.14. Ukoliko kupac sumnja da se njegovi osobni podaci obrađuju neovlašteno, može podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke za pokretanje postupka za zaštitu osobnih podataka.

9.15. Ukoliko Kupac nije potpuno poslovno sposoban, njegova prava može ostvariti zakonski zastupnik.

9.16. Ako kupac nije živ, svoja prava koja je imao po ovom zakonu može ostvarivati njemu bliska osoba.

9.17. Zahtjev kupca prema st. 9.7. točaka 1. do 3., 5. do 8. ovih Uvjeta i st. 9.11. do 9.13. ovih Uvjeta prodavatelj će dostaviti besplatno.

9.18. Zahtjev kupca prema st. 9.8. točke 4. ovih Uvjeta prodavatelj će izvršiti bez naknade, osim uz plaćanje u iznosu koji ne može biti veći od iznosa materijalnih troškova nastalih u svrhu izrade kopija, uvoza tehničkih medija i slanja informacija kupcu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

9.19. Prodavatelj je dužan obraditi zahtjev kupca u pisanom obliku prema stavcima 9.17. i 9.18. ovih Uvjeta najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva

9.20. Ograničenje prava kupca prema st. 9.9. ovih Uvjeta poslovanja, prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja pisanim putem obavijestiti kupca i Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke.

9.21. Prodavatelj izjavljuje da u skladu s odredbom čl. 15 st. 1 slovo b) ZnOOÚ obrađuje osobne podatke kupca u svrhe navedene u točki 9.3 ovih uvjeta putem sljedećih posrednika:

Hrvatska pošta d.d.

Jurišićeva 13, HR-10000 Zagreb,
Registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
MBS: 080266264
OIB: 87311810356

DPD Croatia d.o.o.

DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o.,
Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete
Registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
MBS: 080473892
OIB: 87109117191

Overseas Trade Co. LTD. d.o.o.

Zastavnice 38a, 10251 Hrvatski Leskovac
Registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
MBS: 080470669
OIB: 19407280555

Packeta Slovakia s. r. o.

Registrirani ured: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka
MBS: 48136999
registriran u OR OS Bratislava I, odjeljak Sro, umetak br. 105158/B

Suglasnost za davanje osobnih podataka trećoj strani

Ovim putem kao kupac, dajem tvrtki CANADA 2015 s. r. o., sa sjedištem na adresi Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Republika Slovačka, MBS: 48229270, izričit pristanak na davanje mojih osobnih podataka u sklopu e-maila i podataka o kupljenoj robi unutar jedne narudžbe tvrtke sMind d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, Hrvatska, operateru web stranice www.jeftinije.hr, u svrhu poboljšanja usluga prodavatelja na temelju ocjena njegovih kupaca.

Kao kupac, upoznat sam s činjenicom da imam pravo u bilo kojem trenutku pisanim putem opozvati gore navedene suglasnosti.

Kao kupac, izjavljujem da sam u skladu s čl. 15 st. 1 bio obaviješten o uvjetima obrade osobnih podataka od strane operatera, koji su objavljeni na web stranici www.timestore.hr

 

Suglasnost za obradu osobnih podataka – kupaca

Kao kupac, ovime dajem svoj pristanak prema odredbi čl. 11 Zakona br. 122/2013 Zb. zakona o zaštiti osobnih podataka u tekstu kasnijih zakonskih propisa uz obradu mojih osobnih podataka u opsegu prema točki 9.1. Uvjeta poslovanja CANADA 2015 s. r. o., sa sjedištem na adresi Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Republika Slovačka, MBS: 48229270.

Kao kupac, upoznat sam s činjenicom da imam pravo u bilo kojem trenutku pisanim putem opozvati gore navedene suglasnosti.

Kao kupac, izjavljujem da sam bio sukladno s odredbom čl. 15 st. 1 obaviješten o uvjetima obrade osobnih podataka od strane operatera koji su objavljeni na web stranici www.timestore.hr

 

Suglasnost za obradu osobnih podataka – programi vjernosti

Ovime dajem svoju suglasnost prema čl. 11 Zakona br. 122/2013 Zb. zakona o zaštiti osobnih podataka u tekstu kasnijih zakonskih propisa uz obradu mojih osobnih podataka navedenih u prijavama odn. u prijavama za programe vjernosti tvrtke CANADA 2015 s. r. o., sa sjedištem na adresi Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Republika Slovačka, MBS: 48229270, u svrhu vođenja programa vjernosti. Ujedno, pristajem da se moji osobni podaci daju trećim osobama.

Izjavljujem da sam bio sukladno s odredbom čl. 15 st. 1 obaviješten o uvjetima obrade osobnih podataka od strane operatera, koji su objavljeni na web stranici www.timestore.hr

 

Privola za obradu osobnih podataka – marketing

Ovime dajem svoju suglasnost prema § 11 Zakona br. 122/2013 Zb. zakona o zaštiti osobnih podataka u tekstu kasnijih zakonskih propisa uz obradu mojih osobnih podataka u okviru e-mail adrese tvrtke CANADA 2015 s. r. o., sa sjedištem na adresi Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Republika Slovačka, MBS: 48229270, u marketinške svrhe. Ujedno, pristajem da se moji osobni podaci daju trećim osobama.

Izjavljujem da sam bio sukladno s čl. 15 st. 1 informiran o uvjetima obrade osobnih podataka od strane operatera.

10. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

10.1. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog rasprodaje zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe dogovorene u kupoprodajnom ugovoru zaustavio proizvodnju ili izvršio takve ozbiljne promjene da je nemoguće ispuniti obveze prodavatelja proizašle iz kupoprodajnog ugovora ili iz razloga više sile, ili ako, čak ni nakon što je poduzeo sve napore koji se od njega mogu opravdano zahtijevati, nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku određenom u ovih uvjeta ili po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini. Prodavatelj je dužan o ovoj činjenici odmah obavijestiti kupca te mu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora vratiti već uplaćenu jamčevinu za robu ugovorenu kupoprodajnim ugovorom uplatom na račun koji navede kupac. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i ako kupac nije preuzeo robu u roku od pet radnih dana od dana kada je kupac bio dužan preuzeti robu.

10.2. Očitom pogreškom u cijeni robe smatra se npr. netočno navođenje prve tri znamenke umjesto četiri; niža cijena za jednu znamenku (npr. jedna znamenka "ispadne" kod navođenja cijene); očito niska cijena robe (npr. 50% niža cijena od uobičajene za ovu vrstu robe, bez naznake da je roba na akciji ili drugom popustu); i druge očite tiskarske pogreške, očite pogreške u opisu proizvoda, na slici itd. ili u slučaju očito pogrešnih informacija koje pruža operater korisničkog centra.

10.3. Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga pod uvjetima propisanim Zakonom br. 102/2014 Zb. zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon o zaštiti potrošača u prodaji roba") u roku od 30 dana od datuma primitka robe. U tom roku kupac ima pravo raspakirati i isprobati robu na sličan način kao što je uobičajeno pri kupnji u klasičnoj "fizičkoj" trgovini. Međutim, testiranje ne znači početi koristiti proizvod i zatim ga vratiti prodavatelju. Smatra se da je roba preuzeta od strane kupca u trenutku kada kupac ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe ili ako

 1. roba koju je kupac naručio u jednoj narudžbi isporučuje se odvojeno, u trenutku primitka robe koja je zadnja isporučena ili ako
 2. isporuči robu koja se sastoji od više dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja posljednjeg dijela ili zadnjeg komada, ili ako
 3. isporučuje robu više puta tijekom definiranog razdoblja, u trenutku preuzimanja prve isporučene robe.

10.4. Slanjem narudžbe prodavatelju kupac potvrđuje da je prodavatelj pravodobno i uredno ispunio svoje obveze informiranja prema točki § 3 st. 1. Zakona o zaštiti potrošača prilikom prodaje robe.

10.5. Kupac može ostvariti pravo na odustanak od ugovora s prodavateljem u pisanom obliku ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju ili putem obrasca za odustajanje od ugovora poslanog na poštansku adresu prodavatelja, odnosno Packeta International s.r.o – HR post (NSC), (98533452 TimeStore.hr), CANADA 2015 s.r.o., Poštanska 9, 10410 Velika Gorica, Hrvatska. Procedura za reklamacije proizvoda.

Ovo je sabirno mjesto, odakle se pošiljka zatim transportira direktno u sjedište naše tvrtke. Nakon fizičke dostave pošiljke, odmah ćemo vas obavijestiti i obraditi vaš zahtjev.

10.6. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora putem obrasca za odustajanje od ugovora prema prethodnoj točki Ovih općih uvjeta mora sadržavati podatke koji se u njemu traže, a posebice točnu specifikaciju robe, datum narudžbe, ime i prezime potrošača, adresu potrošača, potpis potrošača i datum. Odustajanjem od kupoprodajnog ugovora kupac se obvezuje prodavatelju dostaviti robu zajedno s priborom, uključujući dokumentaciju, upute, jamstveni list, dokaz o plaćanju itd. i to u originalnom pakiranju slanjem na adresu Packeta International s.r.o – HR post (NSC), (98533452 TimeStore.hr), CANADA 2015 s.r.o., Poštanska 9, 10410 Velika Gorica, Hrvatska. Prodavatelj ne preuzima robu koju kupac šalje pouzećem. Preporučamo osiguranje robe.

Ovo je sabirno mjesto, odakle se pošiljka zatim transportira direktno u sjedište naše tvrtke. Nakon fizičke dostave pošiljke, odmah ćemo vas obavijestiti i obraditi vaš zahtjev.

10.7. Ako kupac odustane od ugovora, svaki dodatni ugovor vezan uz ugovor od kojeg je kupac odustao također se od početka otkazuje.

10.8. Kupac može odustati od ugovora čiji je predmet isporuka robe i prije isteka roka za odustanak od ugovora. Rok za odustanak od ugovora se zadržava ako kupac pošalje obavijest o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora prije isteka roka za odustanak od ugovora.

10.9. Nakon odustajanja od ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti sve uplate koje je kupac dokazivo izvršio u vezi sa sklapanjem ugovora, posebice kupovnu cijenu, uključujući i troškove dostave robe. Međutim, prodavatelj nije dužan nadoknaditi kupcu dodatne troškove ako je kupac odabrao drugačiji način dostave od najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi prodavatelj. Dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između troškova dostave po izboru kupca i troškova najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi prodavatelj. Plaćanje će biti vraćeno kupcu u roku od 14 dana od dana kada prodavatelj primi obavijest kupca o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Plaćanje će se izvršiti bankovnom doznakom na bankovni račun koji je kupac naveo u obrascu za odustanak od ugovora, i to bez ikakve naplate dodatnih naknada.

10.10. Prodavatelj nije dužan vratiti kupcu sva plaćanja prema točki 10.8. ovih Općih uvjeta poslovanja prije nego što mu roba od kupca bude isporučena ili dok kupac ne dokaže da je robu poslao natrag prodavatelju. Plaćanje kupljene robe će stoga prodavatelj platiti kupcu tek nakon što vraćena roba bude dostavljena natrag na adresu navedenu u točki 10.5. ovih Općih uvjeta poslovanja ili nakon predočenja dokumenta kojim se dokazuje povrat robe, ovisno o tome što nastupi prije.

10.11. U slučaju da kupac odustane od ugovora sukladno točki 10.2. ovih Općih uvjeta poslovanja i isporučuje prodavatelju robu koja je rabljena i oštećena ili nekompletna ili je vrijednost predmetne robe smanjena kao posljedica takvog rukovanja robom koje nadilazi rukovanje potrebno za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe, prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati nadoknadu štete u visini vrijednosti popravka robe i vraćanja robe u prvobitno stanje ili prodavatelj ima pravo zahtijevati od potrošača nadoknada smanjenja vrijednosti robe.

10.12. Kupac je dužan poslati natrag ili predati prodavatelju robu zajedno s priborom, uključujući dokumentaciju, upute, jamstveni list, dokaz o plaćanju itd., najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora u originalnom pakiranju.

10.13. Kod odustajanja od ugovora, kupac snosi izravne troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. Izravni troškovi povezani s povratom robe ne mogu se unaprijed adekvatno izračunati.

10.14. U slučaju da kupac ne ispuni neku od obveza navedenih u točkama 10.4. i 10.5. ovih Općih uvjeta poslovanja, odustanak od kupoprodajnog ugovora nije valjan i učinkovit te prodavatelj nije dužan vratiti sve dokazive uplate prema točki 10.8. ovih Općih uvjeta kupcu te ujedno ima pravo zahtijevati naknadu troškova vezanih za slanje robe natrag kupcu.

10.15. Kupac ne može odustati od ugovora čiji je predmet

 • a) prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe izrađene po mjeri ili robe namijenjene samo jednom potrošaču. 

10.16. Prilikom izdavanja odobrenja od kupca se može zatražiti valjana osobna iskaznica na uvid radi zaštite vlasničkih prava kupca. Davanjem osobne iskaznice na uvid kupac pristaje na obradu osobnih podataka sukladno Zakonu br. 122/2013 Zb. zakona o zaštiti osobnih podataka kako je izmijenjen kasnijim zakonodavstvom.

11. Recenzije proizvoda

11.1. Prodavatelj zadržava pravo ne objavljivati recenzije proizvoda koje sadrže neprikladne pojmove, lažne su, nisu vezane uz navedeni proizvod, povezuju na vanjske stranice ili na bilo koji drugi način štete imenu naše tvrtke.

12. Poklon bonovi (certifikati)

12.1. Poklon bonovi (certifikati) izdani od strane prodavatelja mogu se koristiti za kupnju robe na web stranici e-trgovine prodavatelja. Osim ako nije drugačije navedeno, poklon bon se može koristiti samo za kupnju robe i ne odnosi se na usluge, poštarinu ili druge pristojbe.

12.2. Vrijednost poklon bona navedena je na svakom bonu kao iznos s PDV-om, a bon ima funkciju popusta na ukupnu količinu naručene robe s PDV-om. Poklon bon se može iskoristiti samo u punoj vrijednosti, kao dio jedne kupnje, ne može se iskoristiti u dijelovima. Zaostale obveze za kupnju robe moraju se platiti u novčanom obliku, preplaćeni iznos se ne vraća.

12.3. Poklon bon nije moguće zamijeniti za gotovinu. U slučaju da kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora o kupnji robe koju je kupac platio poklon bonom, kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene u obliku poklon bona (slanjem poklon bona na e-mail adresu koju je upisao kupac). 

13. Garancija isporuke

13.1. Riječ je o usluzi koja obuhvaća činjenicu da u slučaju rješavanja reklamacije kod prijevoznika mi kao pošiljatelji ne čekamo rezultat reklamacije.

13.2. Unutar 24 sata automatski pokušavamo pokriti isporuku novog modela / novu narudžbu / eventualno povrat novca.

13.3. To ne znači dostavu na određeni datum.

13.4. Ovo je usluga koja se ispunjava dostavom pošiljke, a u slučaju odustajanja ili zamjene ne postoji pravo na povrat naknade za ovu uslugu.

13.5. Jamstvo dostave nije potrebno dodavati u košaricu više nego jednom.

14. Primjena poreza na promet dobara na daljinu i pružanje usluga na daljinu (One Stop Shop)

Tvrtka CANADA 2015 s.r.o. s učinkom od 1. siječnja 2023. podliježe posebnom propisu prema § 68b Zakona br. 222/2004 Zb. s izmjenama i dopunama. Ovom posebnom obradom poduzeću se omogućuje korištenje posebne obrade za primjenu poreza na promet robe na daljinu na području Europske unije (tzv. režim One Stop Shop). Tvrtka CANADA 2015 s.r.o. temeljem ove posebne obrade plaća hrvatski PDV (25%) u cijelosti u zemlji (Slovačkoj), tj. u zemlji sjedišta tvrtke. Domaće porezno tijelo naknadno prenosi PDV u cijelosti u odgovarajuću zemlju. Pod OSS (One Stop Shop) režimom poduzeću se ne dodjeljuje PDV broj strane države (Hrvatske) u koju prodaje svoju robu ili usluge, već koristi domaći PDV broj (SK2120122983).

15. Završne odredbe

15.1. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Obveza pisane obavijesti o izmjenama ovih Općih uvjeta ispunjava se njihovim postavljanjem na web stranicu elektroničke trgovine prodavatelja.

15.2. Ako je kupoprodajni ugovor sklopljen u pisanom obliku, svaka njegova izmjena mora biti u pisanom obliku.

15.3. U slučaju dvojbe, ugovorne strane su se dogovorile da se rokom korištenja smatra razdoblje od isporuke robe kupcu (uključujući dan isporuke) prema točki 5.7. ovih Općih uvjeta do dana povrata robe prodavatelju.

15.4. Ugovorne strane su se dogovorile da će se komunikacija između njih odvijati uglavnom u obliku e-mail poruka, odn. putem pošte.

15.5. Za odnose koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima primjenjuju se odgovarajuće odredbe Građanskog zakonika, Zakon br. 22/2004 Zb. zakona o elektroničkoj trgovini i o izmjenama i dopunama Zakona br. 128/2002 Zb. zakona o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama određenih zakona izmijenjenih Zakonom br. 284/2002 Zb. zakona s izmjenama i dopunama, Zakon br. 250/2007 Zb. zakona o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Zb. zakona o prekršajima kako je izmijenjen i Zakon br. 102/2014 Zb. zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona.

15.6. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu prema kupcu nakon slanja elektronske narudžbe od strane kupca.

15.7. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja te da se s njima u cijelosti slaže.

 • Bez navođenja razloga 30 dana za povrat

 • Besplatna dostava za narudžbe iznad 75 €

 • 100% garancija porijekla Isključivo originalna roba

 • Šaljemo svaki radni dan 9618 modela na zalihama